Hướng dẫn thêm nhóm thành viên vào WordPress không cần Plugin

 


Thêm nhóm thành viên:

Ví dụ Bạn muốn tạo 1 nhóm thành viên nữa là Vip User:
Các bạn tìm đến file Functions.php và thêm vào đoạn code này:

 1. $add_new_user = add_role('vipuser', __( 'Vip User' ),
 2. array(
 3. 'read' => true,
 4. 'edit_posts' => true,
 5. 'delete_posts' => false,
 6. )
 7. );

Giải thích :
$vadd_new_user = add_role(‘vipuser’, __( ‘Vip User’ ): Tạo thêm 1 nhóm thành viên có tên là Vip User.
‘read’ => true: Quyền hạn – cho phép đọc bài viết.
‘edit_posts’ => true: Quyền hạn – cho phép sửa bài viết.
‘delete_posts’ => false: Quyền hạn – không cho xóa bài viết.

Thêm nhóm thành viên mới Copy quyền từ một nhóm đã có:
Thử tạo 1 nhóm mới có tên là cao dem, thành viên của nhóm này có quyền hạn sử dụng website như nhóm Administrator:
Các bạn tìm đến file Functions.php và thêm vào đoạn code này:

 1. function add_roles()
 2. {
 3. global $wp_roles;
 4. if (!isset($wp_roles))
 5. $wp_roles = new WP_Roles();
 6. $adm = $wp_roles -> get_role('administrator');
 7. // Adding a new role with all admin caps.
 8. $wp_roles->add_role('caodem', 'cao dem', $adm -> capabilities);
 9. }
 10. add_action('init', 'add_roles');

Giải thích :
function add_roles(); add_action(‘init’, ‘add_roles’): Tạo function và thêm nhóm thành viên
global $wp_roles: Lấy tất cả nhóm thành viên trong website.
if (!isset($wp_roles)); $wp_roles = new WP_Roles(): nếu không tồn tại nhóm tiến hành tạo nhóm.
$adm = $wp_roles -> get_role(‘administrator’): lấy quyền hạn của nhóm đã có(ở đây ta lấy quyền của nhóm Administrator).
$wp_roles->add_role: thêm nhóm Vnkings User và lấy quyền giống như nhóm Administrator.